Cebuano

Area Plan 2019

As an Area Presidency, we invite you to apply the Area Plan in your lives.
Elder Evan A. Schmutz

Elder Evan A. Schmutz

Area Presidency

Nanghinaut ko nga ang pagsugod sa Bag-ong Tuig nahimong matahum sama sa pagtapos sa 2018. Nag-ampo kami sa mga panalangin sa Ginoo alang sa matag usa kaninyo sa moabut nga tuig. Gisanapan kami sa kadaghan sa maanindot kaayong mga balita nga among nadawat mahitungod sa daghan kaayong makahuluganon nga buhat sa pagserbisyo nga gihimo sa mga indibidwal, mga pamilya ug sa mga unit sa Simbahan kinsa miapil sa miaging bulan sa Inisyatibo sa Pasko nga Dan-agi ang Kalibutan. Hinaut magpadayon tang tanan sa pagsunod sa ehemplo sa Manluluwas ug “mohatag sama nga Siya mihatag” sa tibuok tuig.

Isip Kapangulohan sa Area, mapasalamaton kami nga ang Simbahan nakahukom sa pagbalik sa Inisyatibo sa Pasko nga Dan-agi ang Kalibutan sa ikatulo nga sunod-sunod nga tuig. Nakita namo nga ang malipayong pag-apil niining inisyatibo nakapalambo sa tinguha sa atong mga miyembro sa pagserbisyo ug migiya ug miayag sa atong pagtutok diha ni Jesukristo sa panahon sa Pasko.

Laing butang nga atong gihimo sa nagsunod nga tulo ka tuig mao ang pagsunod sa Philippines Area Plan. Ang Plano sa Area sa gisugdan sa pagpaila ngadto sa mga miyembro diha sa usa ka sibya sa tibuok Area pinaagi sa Kapangulohan sa Area niadtong Enero 2016. Ang Plano sa nagpahimutang ni Jesukristo diha sa taliwala sa tanan natong buhaton. Ang plano nag-awhag sa mga Pilipino nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa panagtambayayong diha sa pagtuman sa buhat sa Ginoo pinaagi sa pagtutok sa tulo ka personal nga mga pasalig: “Motuman, Mopakigsaad ug Mopalig-on.”

Ubos sa matag Ulohan niini, ang Pilipino nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gihangyo sa paghupot og piho nga mga tumong, sama sa pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay, pagbayad sa atong mga ikapulo ug mga halad, paghupot og magamit nga rekomen sa templo ug sa pagpakigbahin sa mensahe sa ebanghelyo sa atong pamilya, mga higala ug mga silingan. Nagtuo kami sa atong gipahinungod nga paghatag og gibug-aton sa Plano sa Area nga adunay usa ka dakong epekto diha sa pagtampo ngadto sa kahibulungan nga paglambo sa Simbahan sa Pilipinas atol sa katapusan nga tulo ka tuig.

Mga kaigsoonan, sama sa atong pagdawat sa mga pulong sa buhi nga propeta, si Presidente Russell M. Nelson, sa kinauyokan sa atong mga kasingkasing, kami isip Kapangulohan sa Area mibati sa panginahanglan sa paghimo og pipila ka mga pag-usab ngadto sa Plano sa Area nga gituohan namo matinud-anong nagsunod sa madayagon nga mga panudlo ni Presidente Nelson ngadto sa Simbahan ug sa pagtabang sa matag indibidwal nga mga miyembro, gikan sa batan-on kaayo hangtud na sa tigulang na kaayo, ug sa tanang pangidaron sa taliwala, aron ang kada indibidwal mahimong responsable sa pagtuman sa panglantaw sa Ginoo alang sa Pilipinas. Wala namo pulihi o giparetiro ang Plano sa Area. Apan among nabati nga kining ginagmay apan mahinungdanon nga kausaban makatabang sa tanang mga miyembro ug lider sa Simbahan nga matinud-anong mosunod sa labing bag-o nga dinasig nga tambag sa atong buhing propeta.

Diha sa katapusang duha ka Kinatibuk-ang Komperensya, si Presidente Nelson mipaambit og sagrado nga mga pagpadayag nga iyang nadawat gikan sa Ginoo sa pagpaila sa usa ka bag-o ug mas balaan nga paagi alang kanato sa pagpangalagad ug pag-amuma sa usag usa; iyang gipadayag ang pag-organisar og usab sa Melchizedek nga Pagkapari ngadto sa matang sa hiniusa nga Korum sa mga Elder ug mipaila sa usa ka bag-ong iskidyul sa miting sa Dominggo inubanan sa gipanghingusgan nga nakasentro sa Panimalay, gisuportahan sa Simbahan nga pagkat-on sa ebanghelyo. Si Presidente Nelson misaad kanato nga ang atong kamatinud-anon sa pagpatuman sa mas lapad nga pagkat-on sa ebanghelyo diha sa panimalay magdala og mas lawom nga pagkakabig sa indibidwal ug pag-usbaw sa hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo. Samtang kining bag-ong paghatag og gibug-aton sa pagkat-on sa ebanghelyo diha sa panimalay mahimong naminusan ang gidak-on sa panahon ang atong gigahin diha sa mitinghouse ma-Dominggo, makapausbaw kini sa panahon nga atong igahin sa pagkat-on sa ebanghelyo ug sa pagbusog sa mga pulong ni Kristo diha sa panimalay.

Karon, kita nasayud nga daghan sa atong bililhon nga mga miyembro wala nagpuyo diha sa usa ka pamilya nga kahimtang nga adunay usa ka inahan ug usa ka amahan nga naggiya sa mga anak diha sa ilang pagkat-on sa ebanghelyo. Aduna kitay walay katapusan nga nagkadaiyang mga sitwasyon sa pamilya ug indibidwal diha sa panimalay. Apan kitang tanan adunay usa ka dapit nga atong gitawag og panimalay, ug matag usa mosunod sa tambag sa atong propeta sa pagtukod og nakasentro sa Panimalay, gisuportahan sa Simbahan nga kahigayunan sa pagkat-on sa ebanghelyo bisan asa man kamo nagpuyo.

Tuguti ko sa pagpaila sa pamilya ni Norman ug Shery Love Tolentino samtang sila naningkamot sa pagpatuman sa mga panudlo ni Presidente Nelson diha sa ilang panimalay. Sila usab mipahiangay sa Plano sa Area pinaagi sa pagtudlo sa ilang mga anak sa kaimportante sa paggamit sa hugot nga pagtuo diha kang Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula, pagtuman sa mga sugo, ug mohimo, motahug ug mopabag-o sa sagrado nga mga pakigsaad aron sa pagpalig-on sa Gingharian sa Dios diha sa ilang panimalay.

Gibuhat nila kini pinaagi sa pamilya nga pagbasa sa kasulatan, Family Home Evening, ug pinaagi sa pagkig-istorya sa ailang mga anak mahitungod sa ebanghelyo kon adunay higayon.

Isip Presidente sa Primary sa Ward, Si Sister Tolentino kanunay makadungog sa iyang bishop nga mopasabut sa Plano sa Area atol sa miting sa konseho sa ward. Ang tumong nga gihimo sa ward gisunod sa mga Tumong sa Area ug ang matag auxiliary nakatampo sa pagtabang sa pagkab-ot niadto nga mga tumong. Mas sayon ang pagkab-ot sa ilang mga tumong tungod kay kini gibase sa mga butang nga ilang maihap ug masubay. Ubos sa pagdumala sa Bishop, piho ang ilang mga tumong sa ward, masukod ug makab-ot.

Tolentino Family

Si Brother Tolentino mipakigbahin kon giunsa nila pagtino sa prospective nga mga elder kinsa mitambong sa Simbahan usahay, apan nagkinahanglan og tabang sa paghimo sa gikinahanglan nga mga lakang sa pagdawat sa Melchizedek nga Pagkapari. Nagtahas sila og tigpangalagad nga mga brother kinsa mibisita niining mga prospective elders sa panimalay ug mihulma og lig-og nga panaghigalaay uban kanila. Nagtrabaho ubos sa direksyon sa Bishop, ang Presidente sa Korum sa mga Elder mitabang sa pipila niiningamga igsoon nga mangandam alang sa Melchizedek nga Pagkapari ug paghimo og tumong nga makadawat niini sa sunod nga komperensya sa stake.

Nindot kadto nga mga ehemplo kon unsaon nato sa pagsabut ug paggamit ang Plano sa Area nga MOTUMAN, MOPAKIGSAAD ug MOPALIG-ON.

Ang pamilyang Tolentino mipakita kanato diha sa gamay ug yano nga mga paagi og usa ka sundanan kon unsaon nga kita makakat-on, mosunod ug mapanalanginan pinaagi sa Plano sa Area diha sa atong mga kinabuhi ug sulod sa mga ward ug mga branch nga kita nahisakop.

Ang Plano sa Area nagpahinumdom nato sa sumbanan nga gihatag sa Ginoo nga MOTUMAN, MOPAKIGSAAD ug MOPALIG-ON sa Gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Samtang kita indibidwal nga nagbuhat diha sa atong mga pamilya ug inubanan sa ubang mga miyembro nga mogamit sa mga baruganan ug mga tumong sa Plano sa Area diha sa atong mga kinabuhi, ang Espiritu sa Ginoo mogiya ug mopanalipud kanato.

Sa tibuok niini nga sibya, si Presidente Teh mopaambit kanato og bililhon nga mga leksyon nga nakat-unan gikan sa usa ka kasinatian sa usa ka maayo nga Bishop samtang siya mitudlo ug midasig sa konseho sa ward sa paggamit sa tigpangalagad nga brother ug sister aron mapalig-on ang ward. Si Presidente Wakolo motudlo ug modasig kanato samtang motabang kita sa atong mga pamilya nga pahimuslan ang bag-ong iskidyul sa pagsimba sa Dominggo ug tinud-anay nga motubag sa pagdapit ni Presidente Nelson sa paghimo og Nakasentro sa panimalay, Gisuportahan sa Simbahan nga pagkat-on sa ebanghelyo ug ang pagkakabig mahimong usa ka inadlaw adlaw nga bahin sa atong mga kinabuhi.

Hinaut nga inyong makat-unan ang mga butang nga makatugot kaninyo nga pahimuslan ang mga panalangin sa ebanghelyo diha sa inyong kinabuhi. Mapasalamaton kaayo ko nga sa Pilipinas sama sa akong ikaduha nga panimalay ug kamong mga Filipino maoy akong ikaduha nga pamilya. Kini ang makapahinam nga panahon nga mahimong usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw sa Pilipinas. Ug kon ang gisulti sa atong buhi nga Propeta maoy timailhan, ang mga butang nga ipadayag sa Ginoo niining panahona mao pa lang gayud ang sinugdanan!
Dili ako makahulat sa adlaw kon kita adunay unom ka templo sa tibuok nasud, uban sa mga miyembro sa Simbahan nga matinguhaong miapil sa pagdala og mga kalag ngadto kang Kristo sa duha ka habig sa tabil. Kita nagpuyo sa yuta nga gibuligan pag-ayo sa Ginoo. Kini Iyang Simbahan ug kita nagpalig-on sa Iyang gingharian. Mao kini Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug Siya naggiya kanato isip ang buhi nga Anak sa Dios. Ako mopamatuod sa ngalan ni Jesukristo, Amen. ◼︎

Elder Michael John U. Teh

Elder Michael John U. Teh

Area Presidency

Ganahan kaayo ko nga mosugat sa Bag-ong Tuig! Nangahulugan kini og paglaum ug usa ka bag-o nga sinugdanan. Kini usab nagpasabut og mga oportunidad sa pagpadayon og pagpalambo pa sa mga maayong butang nga atong gibuhat. Mao nga sa daghang mga paagi, nagpahinumdum kini kanako sa ebanghelyo. Total, ang ebanghelyo ni Jesukristo mahitungod man tanan sa pag-uswag, paglambo ug bag-o nga mga sinugdanan.

Mao nga kini usab ang labing maayo nga panahon alang kanato sa pagbisita og balik sa Plano sa Area ug mangita og mga paagi nga makabuhat pa og mas maayo diha sa pagpalig-on sa Gingharian sa Dios dinhi sa Pilipinas.

Sa sentro mismo sa Plano sa Area mao ang atong pasalig sa paggamit sa atong hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo. Ug magtinabangay sa pagtuman sa Iyang kabubut-on. Sa inyo nang nahibaloan, kita mitino og tulo ka labing importanting mga pamaagi nga kita miplano aron ipakita ang atong hugot nga pagtuo. Kita MOTUMAN sa Iyang mga sugo, mohimo og MGA PAKIGSAAD uban Kaniya ug kita MOPALIG-ON sa Simbahan.

Usa sa labing maayo nga mga paagi nga atong mapakita ang atong gugma alang sa Dios mao ang pagtuman sa Iyang mga sugo. Ang Ginoo yano nga mipahayag: “Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo” (Juan 14:15), nahitabo nga kini usab ang 2019 nga Tema sa Mutal alang sa Kabatan-onan. Dayag lang nga motuman kita sa tanang mga sugo sa Dios, apan piho usab natong tutokan ang mosunod:

 • Ibalaan ang adlaw nga Igpapahulay ug moambit sa sakramento matag semana.
 • Mobayad og matinuoron nga ikapulo ug mohatag og ubay-ubay nga halad sa puasa.
 • Mosumiter sa mga ngalan sa atong mga katigulangan alang sa mga ordinansa sa templo.

Konektado sa pagtuman sa mga sugo mao ang paghimo og mga pakigsaad. Ang mga gilauman sa Dios kanato, nga Iyang mga anak, mao nga kita mobuhat, motuman ug mobag-o sa atong balaan nga mga pakigsaad. Sa pagkatinuod kita mohimo og mga pakigsaad sa Dios sa matag higayon nga makadawat kita og mga ordinansa lakip na ang bunyag, kompirmasyon, mga ordinasyon sa pagkapari, ug mga ordinansa sa templo.

Sa akong luyo mao ang Templo sa Manila Philippines. Ang templo usa ka balay sa Dios. Sulod sa mga bongbong niini kita mosulod ngadto sa mas taas nga mga pakigsaad uban Kaniya. Kutob sa mahimo, among gidapit ang tanan sa:

 • Paghupot og magamit nga rekomend sa templo.
 • Pagpabugkos diha sa templo.
 • Moabag sa prospective nga mga elder nga madawat ang Melchizedek nga Pagkapari.

Sa pagbuhat niini, atong mapalambo ang gidaghanon sa mga naghupot sa Pagkapari.

Sa katapusan, samtang kita magkakat-on sa pagtuman ug pagbuhat og mga pakigsaad, makatukod kita og lig-on, mapaningkamuton sa kaugalingon [self-reliant] nga mga pamilyang Pilipino. Ang tinud-anay nga kalig-on sa Simbahan anaa sa multi-generational nga mga pamilya. Sa ingon niini nga pamaagi nga kita MOPALIG-ON sa Gingharian sa Dios. Mao nga kita:

 • Motabang sa tanang batan-ong lalaki nga makadawat sa katungdanan sa pagkapari nga tukma sa ilang edad.
 • Motabang sa pag-andam sa tanang batan-ong lalaki, ug batan-ong mga babaye kinsa nagtinguha, sa pagserbisyo og mga misyon.
 • Mahimong mas maayo nga miyembro nga mga misyonaryo aron kita makatabang sa pag-usbaw sa kinabig nga mga bunyag ug mga kompirmasyon.
Ministering

Akong nakat-onan pinaagi sa kasinatian nga kasagaran una ang usa ka baruganan o doktrina makat-onan ug magamit, kinahanglan kini nga balik-balikon sa pagtudlo. Samtang kita nakatutok sa samang mga prayoridad, kita magsugod sa pagkakita sa kalamboan. Mao nga kami pabilin nga naghupot sa sama nga Plano sa Area sa milabay nga upat ka tuig. Ganahan ko niini nga pahayag nga kasagaran gikutlo ni Presidente Heber J. Grant:

“Kanang atong pursigihan sa pagbuhat sa kadugayan mamahimong mas sayon natong buhaton, dili tungod kay ang kinaiya sa butang nausab, apan ang atong gahum sa pagbuhat miusbaw.”

Mao gayud kana ang nahitabo sa milabay nga pipila ka tuig. Kahibulongan kini! Atong nakita ang atong gahum sa pagbuhat nga miusbaw sa talagsaong mga paagi.

Atol sa Abril nga Kinatibuk-ang Komperensya, si Presidente Nelson mipresentar kanato og usa ka bag-o ug mas balaan nga pamaagi sa pag-amuma sa atong mga kaigsoonan. Iya kining gitawag og pagpangalagad. Nagmaya kita nianang dinasig nga direksyon. Sa usa ka paagi, iya kitang gihatagan og mga pamaagi nga atong mapatuman ang Plano sa Area nga mas epektibo ug mas gamhanan.

Sa laing pagkasulti, ang pagpangalagad mao ang yawe ngadto sa epektibo nga pagpatuman sa atong Plano sa Area.

UNSA ANG PAGPANGALAGAD?

Sa yanong pagkasulti, ang pagpangalagad mao ang pagsuta kon unsa ang gikinahanglan sa atong mga kaigsoonan ug pagbuhat sa atong labing maayo aron sa pagtubag niadtong mga panginahanglan. Kini ang paghimo sa buhat sa Ginoo. Sa dihang kita mangalagad, kita nagrepresentar kang Jesukristo ug nagbuhat isip Iyang tinugyanan sa pagbantay, pagbayaw ug paglig-on niadtong naglibut kanato.

Ang pagpangalagad labing maayo usab nga gikan sa kasingkasing. Walay gipahiluna nga piho nga mga giya o higpit nga mga sumbanan sa pagpangalagad. Isip mga miyembro, kita makigsulti niadtong kinsa atong pangalagaran ug magtinguha sa inspirasyon sa Espiritu aron sa pagtino kon sa unsa nga paagi ug kapila kita motabang kanila. Samtang kita magpalig-on sa mga relasyan uban niadtong ubos sa atong pag-amuma, ug makigtambag kanunay sa atong mga lider mahitungod sa ilang mga panginahanglan, ang atong pagpangalagad makapanalangin kinabuhi sa mga indibidwal ug mga pamilya.

Magkat-on kita gikan sa kasinatian ni Bishop Mark Espedilla sa Tacloban 1st Ward kinsa migamit sa pagpangalagad aron sa pagtabang sa iyang ward nga motubo pinaagi sa pagpangita sa mga dili kaayo aktibo ngfa mga miyembro ug pangita og mga pamaagi sa pagtabang kanila.

Siya nakaamgo nga ang pagpangalagad nagpasabut nga paghatag og gugma ug pag-amuma ngadto sa atong mga miyembro, dili lang ang pagpakigbahin og usa ka binulan nga mensahe. Kita kinahanglan nga mangutana sa atong kaugalingon: “Unsaon nako pagtabang kini nga miyembro aron mahimong mas maayo nga tawo? Unsaon nako pagtabang niini nga miyembro nga makatuman sa mga sugo, makatuman sa iyang mga pakigsaad ug makapalig-on sa iyang pamilya?”

Si Bishop Espedilla nakakat-on usab nga ang nakanindot nga bahin niining pagpangalagad kay magamit niya ang tibuok konseho sa ward sa pagpangita og mga paagi sa pagtabang sa dili kaayo aktibo nga miyembro nga makabalik.

Ang kasinatian sa bishop tataw nga nagpakita kon unsa ang gusto sa atong propeta nga buhaton natong tanan. Gusto niyang mosunod kita sa ehemplo sa Ginoo ug motabang sa atong mga kaigsoonan diha sa gugma ug uban sa sinsero nga tinguha sa pagtabang. Buhaton nato kutob sa atong mahimo uban sa malipayon nga kasingkasing, ug dili magdahum og bisan unsa balos.

Mao kana ang klase sa gugma nga makapahumok sa mga katuigan nga pagkadili-aktibo, makawagtang sa mga bongbong sa kahasol sa konsensya ug makapawala sa bisan unsang mga pagbati og kaulaw. Mainiton ug maamumahon nga mga relasyon ang natukod ug ang naluwas nga kalag mopalambo og tinguha sa pagsunod sa ehemplo sa Manluluwas. Siya dayon mahimong andam nga MOTUMAN, MOPAKIGSAAD ug MOPALIG-ON.

Ako nahibalo ug nagtuo nga ang pagpangalagad uban sa gugma mao ang labing maayo nga paagi nga atong matuman ang atong indibidwal nga mga bahin sa Plano sa Area. Si Elder Gary E. Stevenson miingon: “Kon buhaton sa paagi sa Ginoo, ang pagpangalagad makahimo og malungtarong impluwensya alang sa kaayohan nga magpadayon sa tibuok kahangturan.” (Oktubre 2018 nga Kinatibuk-ang Komperensya).

Hinaut nga kitang tanan mangalagad sa pamaagi sa Ginoo mao ang among pag-ampo isip inyong Kapangulohan sa Area, sa ngalan ni Jesukristo, Amen. ◼︎


Elder Taniela B. Wakolo

Elder Taniela B. Wakolo

Area Presidency

Mga kaigsoonan, nagmaya ako uban kaninyo diha sa ebanghelyo o sa doktrina ni Kristo. Nagpasalamat kami kaninyo apan labaw sa tanan nagpasalamat kami sa inyong pagkakamo.

Salamat, Presidente Schmutz ug Presidente Teh sa inyong mga mensahe.

Si Presidente Schmutz miingon: “Nagtuo kami nga ang atong mapahinunguron nga paghatag og gibug-aton diha sa Plano sa Area adunay dakong epekto sa pagsalmot sa talagsaong paglambo sa Simbahan sa Pilipinas atol sa milabay nga tulo ka tuig.”

Si Presidente Teh miingon: “Usa ka bag-ong tuig mao kanunay ang usa ka panahon sa paglaum ug usa ka panahon alang sa gibag-o nga mga pasalig. Mao nga kini ang labing maayong panahon nga atong balikan og tan-aw ang Plano sa Area ug tan-awon kon unsaon nato sa paglambo ang pamaagi nga ako kining gamiton sa atong mga paningkamot sa pagpalig-on sa Gingharian sa Dios dinhi sa Pilipinas. ”

Sa pagbutang niini sa usa ka panglantaw: Wala kaabut og 60 ka tuig gikan sa pagsugod sa Simbahan dinhi sa Pilipinas ug aduna nay 107 ka Stake, 68 ka District, 22 ka Misyon, 1 ka MTC, 2 ka Templo nga nagamit, laing 4 ang napahibalo – labaw niining tanan, adunay mga indibidwal ug mga pamilya.

Sigurado ako nga karon mas sayon na alang sa tanan aron makita kon sa unsang paagi nagamit ngari kanato ang Plano sa Area isip mga indibidwal, isip mga pamilya, ug isip mga miyembro ug mga lider sa atong mga ward ug mga branch. Makapadasig usab kini nga makakita kon giunsa nga ang pagpangalagad [ministering] dili lang basta nakatandog sa mga kasingkasing niadtong kinsa nangalagad ug gipangalagaran, apan mibulig usab kini sa pagtubo sa tibuok ward.

Gumikan kay ang tanang butang nga atong gihimo sa Simbahan gitumong sa pagpalig-on sa pamilya, mamulong ko karon kaninyo mahitungod sa bag-uhay lang nga iskedyul sa atong pagsimba sa Dominggo ug sa unsang paagi kini makahatag og kaayohan kaninyo ug sa inyong pamilya.

Sa Oktubre 2018 nga Kinatibuk-ang Komperensya, si Presidente Russell M. Nelson mipahibalo sa mga kausaban aron sa pagtabang sa pagbalanse ug makakonektar sa daghang lain-laing mga paagi nga ang mga miyembro makakat-on ug mosunod sa ebanghelyo

ug sa unsang paagi sila mosimba sa Manluluwas diha sa panimalay ug sa simbahan. Ang pahibalo miabut isip kabahin sa padayong paningkamot sa pagtabang sa mga miyembro sa Simbahan nga “makakat-on sa doktrina, makapagpalig-on sa hugot nga pagtuo, ug makapasiugda og mas dakong personal nga pagsimba.

Escobedo Family

Si Presidente Nelson miingon: “Isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nabatasan na nato nga maghunahuna sa “simbahan” isip usa ka butang nga mahitabo sa atong mga meetinghouse ra, nga gisuportahan sa unsa ang gipangbuhat sa panimalay. Kinahanglan kita og kausaban niini nga sundanan. Panahon na alang sa nakasentro sa panimalay nga Simbahan, gisuportahan sa unsa ang gipangbuhat sulod sa atong branch, ward, ug stake nga mga gambalay [building].” Sa (“Pasiuna nga Pakigpulong” ni Pres. Russell M. Nelson, Oktubre 2018 Kinatibuk-ang Komperensya)

Ang propeta nanawagan alang sa usa ka mas dakong pagtutok sa gipausbawan nga pagsalmot diha sa personal ug sa relihiyusong pag-obserbar sa pamilya diha sa panimalay, lakip sa pagtuon sa ebanghelyo sa panimalay sa Dominggo ug sa tibuok semana. Ang panahon nga atong gigahin sa Simbahan ma-Dominggo mahimong mas gipamub-an og usa ka oras, apan kana nga oras kinahanglan igahin sa pagtuon sa ebanghelyo, pagsimba diha sa panimalay o pagpangalagad ngadto sa usag usa.

Kini nga han-ay motabang sa mga ginikanan sa pagtuman sa ilang mga responsibilidad ngadto sa ilang mga anak sumala sa nahisgutan diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad: ila ang katungdanan sa pagtudlo sa ilang mga anak “sa doktrina sa paghinulsol, hugot nga pagtuo diha ni Kristo ang Anak sa buhi nga Dios, ug sa bunyag ug sa gasa sa Espiritu Santo” (D&P 68:25).

Isip ang mahinungdanon nga sentro sa pagkat-on sa ebanghelyo ug pagpakabuhi, diha sa panimalay nga ang indibidwal ug ang pamilya motuon sa ebanghelyo sa Dominggo ug sa tibuok semana maghatag og mga oportunidad sa pagpangita og espiritwal nga kalig-on sa matag-adlaw ug magtugot sa pagpailin-ilin alang sa personal nga pagtuon ug pagpadayag. Unsa kaha ang mahitabo kon magsalig lang kita sa pipila ka oras nga atong gigahin sa simbahan alang sa panudlo sa ebanghelyo, ug dayon atong pasagdan ang tibuok semana nga gamay ra kaayo ang pagkat-on sa ebanghelyo sa panimalay? Makamugna kini og kawalay balanse nga makapalisud, kon dili man gani imposible, sa pagkab-ot sa lawom ug malungtaron nga pagkakabig nga gikinahanglan aron magpadayon ug molambo subay sa dalan sa pagkigsaad.

Ang pamilya Escobedo gikan sa Angeles City Pampanga mipahimulos sa nakasentro sa panimalay nga pamaagi sa pagkat-on sa ebanghelyo. Sila si Jurdan ug Glenda mitapok sa ilang mga anak sa dili pa manihapon ug nag-ampo sa wala pa maghisgut sa mga panghitabo nianang adlawa. Human mahatag ang mga pahibalo ug mga plano alang sa sunod adlaw, mopadayon sila sa pagtuon sa hut-ong sa kasulatan nga ilang na-iskidyul nianang gabhiuna.

Ang ilang pagbasa sa kasulatan matag gabii ug mga panaghisgutanay sa pamilya nagtugot kanila nga makatagamtam og mas makahuluganon nga kasinatian sa adlaw nga Igpapahulay samtang sila mopaambit og mga hunahuna ug moabli ang ilang mga kasingkasing ug hunahuna aron makadawat og dugang nga kadasig gikan sa Espiritu Santo.

Agig dugang sa gipalambo nga pagtuon sa ebanghelyo, kinahanglan usab nga ilang patalinghugan ang tawag sa atong mga lider sa Simbahan alang sa tanan sa pag-apil sa adlaw nga Igpapahulay—ug sa tibuok semana—sa mga konseho sa pamilya, home evening, family history ug buhat sa templo, pagpangalagad, personal nga pagsimba, ug malipayon nga panahon sa pamilya.

Kini nga pamaagi makatabang kanila ug kanato nga matuman ang mga katuyoan ug mga panalangin nga gihisgutan ni Elder Quentin L. Cook:

 • Pagpalawom sa pagkakabig ngadto sa Langitnong Amahan ug sa Ginoo nga si Jesukristo ug sa pagpalig-on sa hugot nga pagtuo nga anaa Kanila.
 • Pagpalig-on sa mga indibidwal ug mga pamilya pinaagi sa nakasentro sa panimalay, gisuportahan sa Simbahan nga kurikulum nga makatampo ngadto sa malipayon nga pagsunod sa ebanghelyo.
 • Pagtahud sa adlaw nga Igpapahulay, inubanan sa pagtutok sa ordinansa sa sakramento.
 • Pagtabang sa tanang mga anak sa Langitnong Amahan sa isig ka habig sa tabil pinaagi sa misyonaryo nga buhat ug pagdawat sa mga ordinansa ug mga pakigsaad ug mga panalangin sa templo.

Ang unang duha ka aytem gipakita na pinaagi sa pamilyang Escobedo. Inubanan sa ilang kasinatian sa pagsimba sa Domingo nga mas nakapunting diha sa mga leksyon sa ebanghelyo nga ilang nakat-unan, makahimo sila sa pagtahud sa adlaw nga Igpapahulay nga mas hingpit ug ikonsiderar ang mga ordinansa sa sakramento isip ang labing nindot nianang adlawa.

Inubanan sa mas espiritwal nga kabug-os sa hunahuna nga dala sa hingpit nga pagsunod sa ebanghelyo, sila mahimong mas maayo nga mga ehemplo sa mga silingan ug mga higala kinsa dili sakop sa atong tinuohan. Ang ilang kapasidad sa pagpaambit sa mga butang nga ilang nakat-unan sa panimalay dili lamang pagagamiton sa Simbahan apan mas masayon pa kon motumaw ang misyonaryo nga mga oportunidad.

Ang pagsunod sa hagit sa propeta sa pag-angkon og nakasentro sa panimalay, gisuportahan sa Simbahan nga kurikulum mas gamhanang moimpluwensya sa relihiyosong pagsunod ug sa pamatasan sa mga pamilya ug mga indibidwal. Ang espirituhanon nga epekto ug ang lawom ug malungtaron nga pagkakabig nga mahimong makab-ot diha sa panimalay modala sa pamilya ngadto sa templo.

Makita ba ninyo karon kon sa unsang paagi nga kini nga kausaban sa kurikulum nakiggtambayayong sa Plano sa Area ug nagtabang sa mga indibidwal ug mga pamilya nga makakab-ot sa ilang pagpahiangay [adaptations] sa Tumong sa Area?

Sa higayon nga mamahimo kita nga tigtuman ug dili lang mga tigpaminaw sa mga butang nga atong makat-unan, MOTUMAN kita sa mga sugo sa Dios; atong ibalaan ang adlaw nga Igpapahulay, mobayad sa mga ikapulo ug mga halad, ug moapil diha sa family history ug buhat sa templo. Dayon kita, motahud ug mobag-o sa sagrado nga mga PAKIGSAAD uban sa atong Amahan sa langit. Sa katapusan, kita MOPALIG-ON sa Gingharian sa Dios sa pagsunod sa ebanghelyo, sa pagpaambit sa mensahe niini ug sa pagdapit sa uban sa pagduol ngadto kang Kristo.

Isip Kapangulohan sa Area, kami nagdapit kaninyo sa paggamit sa Plano sa Area diha sa inyong kinabuhi. Atong patalinghugan ang mga pulong sa propeta sa iyang pag-awhag kanato sa pagpakita og tiunay nga gugma alang sa atong mga kaigsoonan pinaagi sa pagpangalagad ngadto kanila. Himoa ang inyong mga panimalay nga maoy sentro sa pagkat-on sa ebanghelyo ug sinatia ang talagsaon nga panalangin sa pagbaton sa espiritu nga nagpamatuod sa inyong mga kalag nga kamo anaa sa hustong dalan sa pagkigsaad, nagsunod sa plano sa Dios alang sa inyong mahangturong kalipay, sama sa gitudlo sa Iyang bugtong tinuod ug buhi nga Simbahan. Sa ngalan ni Jesukristo, Amen ◼︎


Read the Area Plan 2019 in English

Read the Area Plan 2019 in Tagalog


Download Area Plan Poster (PDF) Large | Medium | Small

Watch the Broadcast

Go to Area Plan Homepage